Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podstawy prawne


Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna zwany dalej „podmiotem” działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.
• wpisu nr 000000242021 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
• niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24.

Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w miejscu wezwania.


§ 2
Firma / nazwa podmiotu


Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24


§3
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego

• Pracownia fizjoterapii,

• Pracownia fizjoterapii dla dzieci,

• Poradnia ortopedyczna dla dzieci,

• Poradnia neurologiczna dla dzieci,

• Poradnia logopedyczna,

• Poradnia psychologiczna,

• Poradnia psychologiczna dla dzieci,

• Poradnia psychologiczna dla dzieci,

• Osteopata,

• Poradnia psychologiczna dla dzieci.


§4
Cele i zadania podmiotu leczniczego

Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie udzielania świadczeń przez zespół terapeutyczny w składzie:

• lekarz,

• logopeda,

• neurologopeda,

• psycholog,

• neurolog,

• ortopeda,

• osteopata.   

 

Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:

• prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,

• udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

• organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

• wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

• współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,

• orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

• inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego.

§5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji, do podstawowych zadań działu należy:
• diagnostyka i terapia fizjoterapeutyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
• diagnostyka i terapia logopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
• diagnostyka i terapia neurologopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
• diagnostyka i terapia psychologiczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
• diagnostyka i terapia neurologiczna dla niemowląt i dzieci,

• diagnostyka osteopatyczna dla dzieci,
• diagnostyka ortopedyczna dla dzieci.

2. Porady rehabilitacji medycznej.


§6
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych


Żywiec, 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24


§7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:

1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem wg listy oczekujących na świadczenia.

5. Podmiot Leczniczy udziela płatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

6. Specjalista ma prawo do odmowy wykonania świadczeń leczniczych/terapeutycznych, kiedy pacjent/rodzic pacjenta/opiekun prawny pacjenta w ocenie specjalisty nie stosuje się do wykonywanych zaleceń, nie stawia się na wizycie, nie podpisze właściwych podmiotowi dokumentów umożliwiających zakwalifikowanie do terapii.

7. Gniazdo zastrzega sobie, egzekwowanie opłaty 50% ceny za odwołaną wizytę po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego wizytę, w dniu wizyty lub nieprzyjście na umówioną wizytę bez wcześniejszego jej odwołania.

8. W przypadku, kiedy pacjent nie stawia się na umówionej wizycie, a pacjent chce umówić się na kolejną wizytę, zapis ten jest możliwy po wcześniejszym uregulowaniu opłaty za tę wizytę.

9. Gniazdo pobiega opłatę z góry za pierwszorazową wizytę- przelewem na numer konta. Opłata
z góry wiąże się z gwarancją terminu.


§8
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku oraz pisemnego potwierdzenia jej otrzymania. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie w formie papierowej, do rąk własnych Wnioskującego. Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji medycznej – do 14 dni roboczych.


§9
Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej


Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

• za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 5,00 zł

• za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,20 zł

• za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 2 zł


§10
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne
i terapeutyczne.

2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

3. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku 1. do regulaminu organizacyjnego.

5. Na życzenie pacjenta podmiot leczniczy może opisać dokładny rodzaj wykonywanej usługi
i zamieścić go na miesięcznej fakturze.


§11
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj. Właściciel spółki i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
• organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
• zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
• podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.


§12
Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.


§13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 kwietnia 2022 roku.