Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podstawy prawne
Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna zwany dalej „podmiotem” działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.
• Wpisu nr 000000242021 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
• Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w miejscu wezwania.
§ 2
Firma / nazwa podmiotu
Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
§3
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
• Pracownia fizjoterapii,
• Pracownia fizjoterapii dla dzieci
• Poradnia ortopedyczna dla dzieci
• Poradnia neurologiczna dla dzieci
• Poradnia logopedyczna
• Poradnia psychologiczna
• Poradnia psychologiczna dla dzieci
§4
Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie udzielania świadczeń przez zespół terapeutyczny:
  • lekarz,
  • fizjoterapeuta,
  • logopeda,
  • neurologopeda,
  • psycholog,
  • neurolog
  • ortopeda
 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy: • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej, • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności, • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami, • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, • inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego. §5 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
  1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji, do podstawowych zadań działu należy:
   • Diagnostyka i terapia fizjoterapeutyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia logopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia psychologiczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia neurologiczna dla niemowląt i dzieci,
   • Diagnostyka ortopedyczna dla dzieci
  2. Porady rehabilitacji medycznej.
   §6
   Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
   Żywiec, 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
   §7
   Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:
  3. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
  4. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  5. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
  6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem wg listy oczekujących na świadczenia.
  7. Podmiot Leczniczy udziela płatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  8. Specjalista ma prawo do odmowy wykonania świadczeń leczniczych/terapeutycznych, kiedy pacjent/rodzic pacjenta/opiekun prawny pacjenta w ocenie specjalisty nie stosuje się do wykonywanych zaleceń, nie stawia się na wizycie, nie podpisze właściwych podmiotowi dokumentów umożliwiających zakwalifikowanie do terapii.
  9. W przypadku, kiedy pacjent nie stawia się na umówionej wizycie, a pacjent chce umówić się na kolejną wizytę, zapis ten jest możliwy po wcześniejszym uregulowaniu opłaty za tę wizytę.
   §8
   Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
  10. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
  11. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
  12. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
   §9
   Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
   Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
   • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 5,00 zł
   • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,20 zł
   • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 2,00 zł
   §10
   Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
  13. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
  14. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.
  15. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
  16. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku 1. do regulaminu organizacyjnego.
  17. Na życzenie pacjenta podmiot leczniczy może opisać dokładny rodzaj wykonywanej usługi i zamieścić go na miesięcznej fakturze.
   §11
   Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
  18. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj. Właściciel spółki i reprezentuje go na zewnątrz.
  19. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność
  20. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
  21. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
   • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
   • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.
   §12
   Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
   §12
   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2022 roku.