Regulamin

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY podmiotu wykonującego działalność leczniczą
§ 1
Podstawy prawne
Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna zwany dalej „podmiotem” działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.
• Wpisu nr 000000242021 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
• Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w miejscu wezwania.
§ 2
Firma / nazwa podmiotu
Podmiot leczniczy Gniazdo – Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba, Anna Sermet Spółka cywilna z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
§3
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
• Pracownia fizjoterapii,
• Pracownia fizjoterapii dla dzieci
• Poradnia ortopedyczna dla dzieci
• Poradnia neurologiczna dla dzieci
• Poradnia logopedyczna
• Poradnia psychologiczna
• Poradnia psychologiczna dla dzieci
§4
Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie udzielania świadczeń przez zespół terapeutyczny:
  • lekarz,
  • fizjoterapeuta,
  • logopeda,
  • neurologopeda,
  • psycholog,
  • neurolog
  • ortopeda
 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy: • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej, • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności, • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami, • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, • inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego. §5 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
  1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji, do podstawowych zadań działu należy:
   • Diagnostyka i terapia fizjoterapeutyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia logopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia psychologiczna niemowląt, dzieci i dorosłych,
   • Diagnostyka i terapia neurologiczna dla niemowląt i dzieci,
   • Diagnostyka ortopedyczna dla dzieci
  2. Porady rehabilitacji medycznej.
   §6
   Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
   Żywiec, 34-300 przy ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24
   §7
   Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:
  3. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
  4. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  5. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
  6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem wg listy oczekujących na świadczenia.
  7. Podmiot Leczniczy udziela płatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  8. Specjalista ma prawo do odmowy wykonania świadczeń leczniczych/terapeutycznych, kiedy pacjent/rodzic pacjenta/opiekun prawny pacjenta w ocenie specjalisty nie stosuje się do wykonywanych zaleceń, nie stawia się na wizycie, nie podpisze właściwych podmiotowi dokumentów umożliwiających zakwalifikowanie do terapii.
  9. Gniazdo zastrzega sobie, egzekwowanie opłaty 50% ceny za odwołaną wizytę po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego wizytę, w dniu wizyty lub nieprzyjście na umówioną wizytę bez wcześniejszego jej odwołania.
  10. W przypadku, kiedy pacjent nie stawia się na umówionej wizycie, a pacjent chce umówić się na kolejną wizytę, zapis ten jest możliwy po wcześniejszym uregulowaniu opłaty za tę wizytę.
   §8
   Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
  11. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
  12. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
  13. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku oraz pisemnego potwierdzenia jej otrzymania. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie w formie papierowej, do rąk własnych Wnioskującego. Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji medycznej – do 14 dni roboczych.
   §9
   Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
   Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
   • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 5,00 zł
   • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,20 zł
   • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 2,00 zł
   §10
   Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
  14. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
  15. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.
  16. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
  17. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku 1. do regulaminu organizacyjnego.
  18. Na życzenie pacjenta podmiot leczniczy może opisać dokładny rodzaj wykonywanej usługi i zamieścić go na miesięcznej fakturze.
   §11
   Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
  19. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj. Właściciel spółki i reprezentuje go na zewnątrz.
  20. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność
  21. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
  22. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
   • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
   • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.
   §12
   Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
   §12
   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 kwietnia 2022 roku.

Załącznik
Cennik Świadczeń Podmiotu Leczniczego

Zakres i cennik usług

obowiązuje od 19.04.2023

FIZJOTERAPIA

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet – 200 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet, mgr Aleksandra Klecza, mgr Karolina Lipart-Piela – 130 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 120 zł

Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 130 zł

Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 140 zł

Masaż leczniczy/relaksacyjny – 140 zł

Konsultacja/diagnoza terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Kompleksowa terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Konsultacja/ diagnoza osteopatyczna – 150 zł

Kompleksowa terapia osteopatyczna – 150 zł

Wkładki ortopedyczne – 400 zł

Modyfikacja w trakcie terapii wkładkami – 50 zł + koszt wizyty

Sporządzenie informacji fizjoterapeutycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii fizjoterapeutycznej – 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

LOGOPEDIA

Konsultacja logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 250 zł

Diagnoza, przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka/wargi, mgr Anna Gowin – 250zł

Kontrola po podcięciu wędzidełka mgr Anna Gowin – 150 zł

Terapia logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 140 zł

Terapia miofunkcjonalna, mgr Anna Gowin– 150 zł

Konsultacja/diagnoza neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 160 zł

Terapia neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 130 zł

NEUROFLOW mgr Anna Szkotak – 350 zł

Konsultacja/diagnoza logopedyczna dzieci – 150zł

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Tamara Loranc – 120 zł
Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Paulina Duc – 110 zł

ELEKTROSTYMULACJA (EMS, TENS, MASAŻ)

 Diagnoza, kwalifikacja do zabiegu, dobór obszaru zabiegu – 160 zł

 Pojedynczy zabieg – 50 zł

 Seria 10 zabiegów – 420 zł

PISEMNE INFORMACJE I OPINIE INNYCH SPECJALISTÓW

Przygotowanie informacji neuro/logopedycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii neuro/logopedycznej 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

Przygotowanie opinii psychologicznej – 300 zł

Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń terapeutycznych do pracy w domu z dzieckiem – 200 zł

UWAGA! POWYŻSZE OPINIE WYSTAWIANE SĄ PO CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNYM UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH.

PSYCHOLOG

mgr Marzena Stodolak

Konsultacja psychologiczna – 170 zł

Sesja diagnostyczno – terapeutyczna – 160 zł

Terapia par – 180 zł

mgr Barbara Micherda-Nyczka

Konsultacja psychologiczna – 160 zł

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka – 130 zł

Podjęcie procesu terapii psychologicznej – sesja 130 zł

Terapia par – 180 zł

ADOS- 2

 •  Badanie protokołem ADOS-2 wraz z informacją o wynikach – 700 zł (60-70 min.)
 • Badanie protokołem ADOS-2 wraz z informacją o wynikach oraz omówieniem dalszego     postępowania – 850 zł (60-70 min, omówienie wyników wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszego   postępowania następuje na kolejnej wizycie i trwa 50 min.)

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA DZIECIĘCA – 300 zł

OPINIA NEUROLOGICZNA – 50 zł

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA DZIECKA– 400 zł